Algemene voorwaarden

 Artikel 1 Definities

 1. Foodable BV is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het stimuleren van meer en vaker gezond eten. Eén van de merken van Foodable BV is Spoony.
 2. Onder Foodable BV wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Foodable BV en Foodable de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Foodable BV en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Foodable BV en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Foodable BV ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Foodable BV gesloten Overeenkomsten waarbij Foodable BV Diensten aanbiedt of levert.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Foodable BV overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

 

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Alle offertes van Foodable BV zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door Opdrachtgever van het via e-mail gedane aanbod door Foodable BV.
 3. Als Foodable BV een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Foodable BV kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Foodable BV, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Foodable BV deze alsnog schriftelijk bevestigt.
 5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Foodable BV.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Foodable BV zal zich naar haar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Foodable BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Foodable BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Foodable BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Foodable BV zijn verstrekt, heeft Foodable het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Foodable BV schriftelijk in gebreke te stellen. Foodable BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Foodable BV en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Foodable BV op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Foodable BV en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Foodable BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Foodable BV goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Foodable BV bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Foodable BV gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Voorts is Opdrachtgever zelf bevoegd de Overeenkomst tussentijds, terstond en met directe ingang, te ontbinden indien Foodable BV de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Foodable BV vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Foodable BV op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 2. Foodable BV heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling dient te geschieden middels digitale overboeking, in de valuta die is gefactureerd, binnen veertien (14) dagen na aflevering van de Diensten.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien Foodable BV besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 7.4 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 8 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst is in beginsel niet mogelijk, omdat de geleverde Diensten versproducten betreffen.
 2. Opdrachtgever kan proberen de Diensten te annuleren door een schriftelijk bericht aan Foodable BV te zenden. Indien de Dienst nog niet is ontwikkeld en/of er nog geen stappen tot ontwikkeling zijn genomen, zal Foodable BV zich inspannen om de Dienst te annuleren. Alle tot dan gemaakte kosten worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 9 Levering

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit Groningen. Vanaf het moment van aflevering gaan alle risico’s van verlies, waaronder begrepen maar niet uitsluitend diefstal en beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan, over op Opdrachtgever.
 2. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing.
 3. De levertermijn wordt vastgelegd in de offerte.
 4. De Diensten dienen op de overeengekomen plaats en op het overeengekomen tijdstip van aflevering door of namens de Opdrachtgever volledig in ontvangst te worden genomen. De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden.
 5. Indien de Diensten na het verstrijken van de levertijd voor de Opdrachtgever beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.
 6. Foodable BV bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking.

 

Artikel 10 Retourneren

 1. Het retourneren van Diensten is, gezien de beperkte houdbaarheid, niet mogelijk.
 2. Indien Opdrachtgever twijfelt aan de kwaliteit van het geleverde product dient schriftelijk contact opgenomen te worden met Foodable BV.

 

Artikel 11 Emballage

 1. De door Foodable BV geleverde emballage, waaronder begrepen maar niet uitsluitend kratten, blijven eigendom van Foodable BV. Kartonnen dozen vallen hier niet onder.
 2. Opdrachtgever is gehouden de emballage in goede conditie te retourneren aan Foodable BV.
 3. De emballage mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor zij is verleend, inhoudende het vervoeren van de producten van Foodable BV.
 4. In geval van verlies of beschadiging van de emballage is Opdrachtgever gehouden deze schade te vergoeden.

 

Artikel 12 Reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden de geleverde Dienst op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen 3 (drie) dagen na levering schriftelijk aan Foodable BV te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. De klacht dient een duidelijke omschrijving van het gebrek te bevatten.
 3. Eventuele niet zichtbare tekorten dienen binnen één (1) dag, doch uiterlijk binnen (4) dagen na ontdekking te worden gemeld, overeenkomstig de wijze als beschreven in artikel 12.2.
 4. Indien de reclame gerechtvaardigd is, zal Foodable BV de gebrekkige Diensten kosteloos opnieuw leveren of de gebrekkige Diensten crediteren. Foodable BV is gerechtigd zelf te bepalen of zij kiest voor een nieuwe levering of het crediteren.
 5. Het reclameren schort de betalingsverplichting niet op, ongeacht de eventuele gerechtvaardigdheid.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Foodable BV is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 9.3 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Foodable BV nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren. Opdrachtgever heeft ook geen recht op enige schadevergoeding van Foodable BV.
 3. Indien Foodable BV aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Foodable BV's verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 4. Foodable BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Foodable BV is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 6. Foodable BV is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van haar producten, en dus ook niet voor de eventuele schade die hieruit voortvloeit. De leverancier van deze producten is hiervoor verantwoordelijk. Foodable BV zal meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de betreffende producten.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Foodable BV voor aanspraken van derden, in welke zin ook, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Foodable BV.
 8. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Foodable BV.
 9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Foodable BV, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Foodable BV zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Foodable BV of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Foodable BV overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Foodable BV heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren Diensten blijven het uitsluitend eigendom van Foodable BV, totdat alle vorderingen, die Foodable BV heeft of zal verkrijgen op de Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
 2. Het risico van het geleverde zal bij levering, inhoudende dat de Opdrachtgever de feitelijke macht over de Diensten heeft, overgaan op Opdrachtgever.

 

Artikel 14 Intellectuele Eigendom

 1. Foodable BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de Diensten aan te brengen of onderdelen van de Diensten te verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 15 Identiteit van Foodable BV

 1. Foodable BV is bij de KvK geregistreerd onder nummer 66959683 en draagt btw-identificatienummer NL856770589B01. Foodable BV is gevestigd aan de Juliana van Stolberglaan 14 (2111 CL) te Aerdenhout.
 2. Foodable BV is per e-mail te bereiken via [email protected], middels de website http://www.spoony.nl/ en telefonisch op +31 6 53725971.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Foodable BV en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die tussen Foodable BV en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.