Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING Foodable BV


Foodable BV gevestigd en kantoorhoudende te Aerdenhout (2111cl) aan de Juliana van Stolberglaan  14, hierna te noemen “Foodable BV” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Foodable BV verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt.

In deze Privacy Verklaring informeert Foodable BV u over de manier waarop Foodable BV uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Foodable BV worden aangeboden op spoony.nl en www.spoony.shop/.


Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
1. Persoonlijk

Foodable BV gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Foodable BV past wat u op spoony.nl en spoony.shop ziet aan op uw interesses. Foodable BV gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies.

2. Doel

Foodable BV verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van spoony.nl en spoony.shop, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Foodable BV gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Foodable BV.

3. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Foodable BV uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Foodable BV verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. 


Artikel 2 Doorgifte aan derden


1. Foodable BV geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Foodable BV voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Foodable BV een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Foodable BV op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Artikel 3 Beveiliging van gegevens


1. Foodable BV maakt  - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Foodable BV ontvangt.


Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens


1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.


Artikel 5 Cookies


1. Het is mogelijk dat Foodable BV tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op spoony.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.


Artikel 6 Aansprakelijkheid Foodable BV


1. Foodable BV heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Foodable BV verwerkt ten behoeve van spoony.nl. Foodable BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Artikel 7 Bewaartermijn


1. Foodable BV bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan spoony.nl, tenzij Foodable BV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring


1. Foodable BV behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via spoony.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van spoony.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en spoony.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 07-01-2019.